Tuesday, April 23, 2013

समर्थ संप्रदायाची प्रस्थानत्रयी


समर्थ संप्रदायाची प्रस्थानत्रयी
डॉ. माधवी संजय महाजन
madhavimahajan17@gmail.com
प्रस्थानत्रयी :
                
               समर्थ संप्रदायाची प्रस्थानत्रयी पाहण्यापूर्वी मुळात प्रस्थानत्रयी म्हणजे काय हे पाहणे गरजेचे आहे. प्रस्थान म्हणजे मार्गाला निघणे. भारतीय तत्वज्ञानात ‘ब्रह्म हेच अंतिम सत्य’ सांगितले आहे. मानवी जीवनाचे मुख्य उद्दिष्ट परमेश्वर प्राप्ती हेच आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उपनिषदे, भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्रे हे वेदान्ताचे तीन प्रमुख ग्रंथ आपल्या उपयोगी पडतात. या तीन ग्रंथाना प्रस्थानत्रयी असे म्हणतात. संपूर्ण जगतामध्ये परमेश्वर भरून राहिला आहे परंतु मायेमुळे आपल्याला त्याची जाणीव होत नाही. त्यामुळे नाशवंत असा हो प्रपंच तोच आपल्याला सत्य वाटू लागतो. या अज्ञानातून जीव मुक्त व्हावा त्याला परमात्म्याचे समग्र ज्ञान व्हावे याचे नेमके मार्गदर्शन या ग्रंथामधून मिळते.
               
               वेदान्त दर्शनाच्या प्रस्थानत्रयीपैकी एक उपनिषद हे होय. उपनिषदामधील तत्वचिंतन मुक्त स्वरूपाचे आहे. तर ब्रह्मसूत्रांमध्ये वेदांताची सुसूत्र, न्यायसंमत मांडणी केली गेली आहे. उपनिषदांमधील तत्वचिंतन सामान्यजनांना समजेल अशा भाषेत मांडणी केलेली तसेच या तत्वज्ञानाचा आपल्या जीवनाशी असणारा संबध स्पष्ट करणारी भगवद्गीता हे वेदान्ताचे तिसरे प्रस्थान मानले जाते. उपनिषदे ही श्रुती प्रस्थान, भगवद्गीता स्मृती प्रस्थान तर ब्रह्मसूत्रे ही न्याय प्रस्थान आहेत.
               
               या ग्रंथावरील भाष्य, भाष्यटिका इत्यादि ग्रंथातून वेदांत दर्शनाची सविस्तर चर्चा केली गेली आहे. जीवनाचे निश्चित ध्येय गाठण्यासाठी कोणत्या मार्गाने कसे जावे याचे अचूक मार्गदर्शन केले आहे. परंतु यामधील तात्विक चिंतन व क्लिष्ट मांडणी यांमुळे हे ग्रंथ समजायला कठीण जाऊ लागले. सुत्र्रुपात मांडलेला हा विषय अत्यंत गहन असल्यामुळे सामान्य माणूस वेदान्तापासून दूरच राहिला.
                
              खरे तर वेदांतामध्ये मानवी जीवनाचे तत्वज्ञान सांगितले गेले आहे . आनंदी जीवन कसे जगावे याचा मूलमंत्र वेदांताने दिला आहे. अव्दैताला महत्व देऊन विश्वावर आपलेपणाने प्रेम करा अशी व्यापक विचारांची शिकवण यामधून दिली गेली. भौतिक जगात जगताना शाश्वत सुखाच्या उगमापर्यत पोहोचवणारी विचारधारा या संस्कृतीने दिली. ॠषीमुनींनी शाश्वत सुखाची प्रचिती घेतली आणि हा आनंद सर्वांपर्यत पोहोचवण्यासाठी कार्यरत राहीले. ते केवळ अव्दैतात रमले नाहीत तर सर्व जगाशी एकरुप झाले. यामध्ये सांगितलेल्या तत्वाप्रमाणे आचरण केल्याने मनुष्याचे कल्याण साधले जाते. हे नेमके ज्याला कळते तो प्रपंचात आणि व्यवहारात यशस्वी होतो. त्यालाच खरी शांती व समाधान प्राप्त होते. हे जीवन रहस्य शिकविणारी ही प्रस्थानत्रयी आहे.
               
समर्थांची प्रस्थानत्रयी :
                
              शाश्वत सुखाचा मार्ग मनुष्याला वेदांनी दाखविला. भगवद्गीतेत श्रीकृष्णाने तो उलगडून दाखविला आणि भारताला लाभलेल्या संत परंपरेने तो मार्ग सामान्य माणसाला सोपा करुन दाखविला. समर्थ रामदासस्वामींनी देखील आपल्या ग्रंथामधून वेदांताच्या याच विचारांचा पाठपुरावा केला. सहज, सोप्या भाषेत त्यांनी हे तत्वज्ञान आपल्या समोर मांडले. समर्थांची वाड्मय संपदा विपुल आहे. यापैकी समर्थांचा श्रीमद दासबोध, मनाचे श्लोक आणि आत्माराम हे तीन ग्रंथ समर्थ संप्रदायाची प्रस्थानत्रयी मानली जाते. श्रीमद दासबोध हा श्रुती प्रस्थान, मनाचे श्लोक स्मृती प्रस्थान तर आत्माराम न्यायप्रस्थान आहे.            

श्रीमद दासबोध :
               
             श्रीमद दासबोध, २० दशक आणि २०० समास असे स्वरुप असणा-या या ग्रंथात ७७५१ ओव्या आहेत. प्रत्येक दशकातील १० समासांमध्ये एक सूत्र पकडून समर्थांनी तो विषय विस्ताराने मांडला आहे. स्तवनाने प्रारंभ करुन समर्थ आत्मज्ञानाच्या खोल गाभ्यापर्यंत आपल्याला घेऊन जातात. प्रपंचापासून ब्रह्मऎक्य साधण्यापर्यंतचे सर्व विषय समर्थ याग्रंथात हाताळतात. अध्यात्मशास्त्राच्या या ग्रंथामध्ये मानवी जीवाचा उध्दार हा प्रधान हेतू दिसून येतो.
                
            समर्थांचा श्रीमद दासबोध या ग्रंथामध्ये व्यवहाराच्या पहिल्या पायरीपासून परमार्थाच्या शेवटच्या स्थितीपर्यंत सर्व काही समाविष्ट झाले आहे. मानवी जीवनातील अज्ञान दूर होऊन त्याच्या जीवनात त्याला पूर्णत्व कसे प्राप्त करुन घेता येईल याचा पाठपुरावा या ग्रंथात केला गेला आहे. जगण्यावर भरभरुन प्रेम करायला शिकविणारा हा ग्रंथ सृष्टीचा मनापासून आस्वाद घ्या पण आसक्त होऊ नका हा संदेश देतो. कारण ही आसक्ती दु:खाचे मूळ कारण आहे. विवेकाच्या आधारे मन ताब्यात ठेवून जीवनमार्ग आक्रमण केला तर निश्चितच सुखी, आनंदी जीवन जगता येऊ शकते.
                
              सर्वसामान्य मनुष्य विषयलोलुप असतो. या भौतिक जगात जगताना सर्व सुखसोयी मिळाव्यात यासाठी झगडत असतो. या सुखांच्या मागे धावता धावता सुखाचा शोध कधीच संपून जातो. केवळ धावणे आणि सुखसुविधा उपलब्ध करुन घेणॆ या गोंधळात सतत कष्ट करत राहुनही तो असंतुष्टच राहतो. सर्व सुखे त्याच्या दारात आली तरी वाढत्या गरजांमुळे फ़क्त असमाधानीच जीवन जगतो. सुखांच्या शोधात धावता धावता मन:शांती गमावून बसतो.
                
            समर्थांनी १२ व्या दशकात सुखी, समाधानी जीवनाचे, मन:शांती प्राप्त करुन घेण्याचे अत्यंत सोपे सूत्र समजावून सांगितले आहे. समर्थांचा प्रपंच करण्याला विरोध नाही. उलट ते म्हणतात,

प्रपंच करावा नेमक । पहावा परमार्थ विवेक ।
जेणे करिता उभय लोक । संतुष्ट होती ॥

प्रपंचातील योग्य कर्म करुन परमार्थ साधण्याची कला समर्थ शिकवितात. हा प्रपंच नेटका करताना नकारात्मक विचारांना मनात स्थान न देता सकारत्मक विचारांवर भर देण्यास समर्थ सांगतात.
               
                नेटका प्रपंच करत असताना परमार्थपण करणे गरजेचे आहे या समजुतीने सकाळी पूजापाठ किंवा नामस्मरण करतो. दासबोधाचा समास वाचतो पण त्याच बरोबर दुस-याची निंदा करणे, दुस-याचे दोष काढणे, राग, तिरस्कार अशा नकारात्मक कृतीपण आपल्याकडून तितक्याच सहजपणे घडत असतात. त्यामुळे आपण धड ना नेटका प्रपंच करत ना धड परमार्थ. या नकारात्मक विचारांचे उच्चाटण करुन सकारात्मक विचारांच्या सहाय्याने नेटकेआणि नेमकेआनंदी जीवन कसे जगता येईल हे उलगडून दाखविणारा श्रीमद दासबोध हा ग्रंथ आपल्याला आपल्या निश्चित ध्येयाप्रत घेऊन जातो.
                
                  सकारात्मक नकारात्मक विचाराविषयी जसे समर्थ या ग्रंथात मार्गदर्शन करतात तसेच जीवाने खरे ज्ञान प्राप्त करून घ्यावे यासाठी समर्थ सर्वांना सावध करतात.  परमात्म्याचे खरे स्वरूप जाणून घ्यायचे असेल तर या मायेचा पगडा दूर होणे गरजेचे आहे. या मायेचे वर्णन करताना समर्थांनी मायेला चंचळनदीची उपमा दिली आहे (द. ११ स. ७ ). या रूपकाच्या आधारे मायेचे स्वरूप त्यांनी उलगडून दाखवले आहे. माया म्हणजे काय ? तर जीवाला परमात्म्याचा विसर पडतो ती माया.            मातेच्या गर्भात असताना जीवाला स्वस्वरूपाची जाणीव असते . पण गर्भामध्ये “ सोहं सोहं ” करणारा जीव जन्माला आल्यानंतर मात्र त्याला देहबुद्धी प्राप्त होते आणि “ कोहं कोहं ” असा आक्रोश हा जीव करायला लागतो. मायेच्या प्रभावामुळे परमात्म्यापासून हा जीव दूर जातो. मी म्हणजे देहच याच भ्रमात तो जीवन जगतो आणि अहं मध्ये बद्ध होतो.  
               
                स्वताचा अहं कुरवाळण्यात आनंद मानणा-या जीवाला या भवसागरातून पार होण्यासाठी मार्ग दाखवतात. मायेत गुरफटलेल्या स्वस्वरूप विसरलेल्या बद्ध जीवाला त्याचे ध्येय गाठण्यासाठी समर्थ मार्गदर्शन करतात. या मायानदीतून पार व्हायचे असेल तर त्याचा उगम ज्याठिकाणी आहे त्याठिकाणी पोहोचण्याचा प्रयत्न करण्याविषयी समर्थ सांगतात. सूक्ष्माकडून स्थूलाकडे जाणे हा मायेचा स्वभाव आहे . त्याच्या प्रभावापासून वाचण्यासाठी नदीच्या प्रवाहा बरोबर वाहत न जाता त्याच्या विरुद्ध दिशेने पोहत जाऊन ब्रह्मामध्ये विलीन होणे हे जीवाचे ध्येय आहे. जे जीव उगमस्थाना पर्यंत जाऊन पोहोचले त्यांची स्थिती कशी होते तर,

‘उगमा पैलिकडे गेले | तेथे परतोन पहिले |
तंव ते पाणीच आटले | काही नाही || द.११.स.७.ओ.२१ ||

या ग्रंथात मोहरूपी मायेपासून अत्यंत सावधपणे जीवाने स्वत:ला बाजूला नेऊन परमेश्वराचे स्वरूप जाणून घेण्याचा प्रयत्न करावा याविषयी या ग्रंथात मार्गदर्शन आहे. हेच तत्व आपल्या मनाच्या श्लोकांमध्ये देखील ते आपल्याला समजावून सांगतात.

मनाचे श्लोक :
                
               समर्थांचे मनाचे श्लोक ज्यांना विनोबाजींनी ‘ मनोपनिषद ’ म्हणून गौरविले आहे. उपनिषदाचे सार सूत्ररूपाने समर्थांनी यामध्ये मांडले आहे. मानवी मन हे अत्यंत चंचल आहे पण या मनाचा, प्रवृत्तीचा समर्थांनी सखोल अभ्यास केला असल्याचे त्यांच्या विचार सूत्रांमधून आपल्या प्रत्ययास येते. दासबोध ग्रंथामध्ये बद्धा पासून सिद्धा पर्यंत सर्वांसाठी मार्गदर्शन आहे. पण मनाचा श्लोकामध्ये मुमुक्षू पासूनच सुरवात केली आहे. सत पासून जन्माला आलेले मन मूळात सज्जनच आहे. पण कल्पनेमध्ये रमणारे चंचल मन आपल्यामूळ प्रवृत्ती पासून दूर जाऊन इतर गोष्टींमध्येच रमते. आणि अशाश्वत जगात रमलेले मनच जीवाला शाश्वत सुखापासून दूर नेते. हे जाणूनच समर्थांनी या ठिकाणी मनालाच उत्तम विचार करायला प्रवृत्त केले आहे. उत्तम विचार, उत्तम संगत, उत्तम चिंतन मननाची सवय लावून परमेश्वर प्राप्ती कशी करून घ्यावी हे सांगणारा हा छोटेखानी ग्रंथ आहे. या श्लोकामधून वेदांताचे सार सूत्ररूपाने समर्थ आपल्या पर्यंत पोहोचवतात.
                
              एकुण २०५ श्लोकांमधून कर्मपर, उपासनापर, ज्ञानपर सूत्र यामध्ये आली आहेत. ‘आधी ते करावे कर्म | कर्ममार्गे उपासना | उपासका सापडे ज्ञान | ज्ञाने मोक्षची पावणे || हे समर्थ शिकवणीचे वर्म आहे. मनाच्या श्लोकांमध्ये कर्मभक्तिज्ञान हा त्रेवेणी संगम पाहायला मिळतो. या श्लोकांचा प्रारंभ नमनाने झाला आहे. स्तवनाच्या श्लोकात समर्थांनी या श्लोकां पाठीमागील भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे ‘गमू पंथ आनंत या राघवाचा’. राघवाच्या या मार्गावर घेऊन जाताना समर्थांनी टप्प्या टप्प्याने मनाचे उदात्तीकरण कसे करावे याचे मार्गदर्शन केले आहे. आनंत राघवाचा हा मार्ग आचरणे सोपे नाही तरीही कठोर परिश्रमाने तो सहज प्राप्त होऊ शकतो. शुद्धज्ञान प्राप्त करून घेण्यासाठी मानवी मनावर जो अज्ञानाचा पडदा आहत तो दूर होईपर्यंत हे शक्य नाही. खरे तर जीव आणि ईश्वर यामध्ये द्वैत नाही पण मायेमुळे जीवला ईश्वराचे विस्मरण झाले आहे. ‘मी म्हणजे देह’ आणि माझ्यापेक्षा ईश्वर काही वेगळा हा भ्रम जीवाला झाला. परंतु जीवशिव हे एकरूपच आहेत हे एकरूपत्व जाणून घेण्यासाठी जीवाने भक्तिमार्गाचा अवलंब करावा याचे मार्गदर्शन समर्थ यामधून करतात.
                
              समर्थ याठिकाणी मुख्य देव जाणून घ्यायला सांगत आहेत. आत्मा किंवा ब्रह्म हा मुख्य देव आहे आणि हा जाणून घ्यायचा असेल तर प्रथम अहंचा त्याग करणे गरजेचे आहे. देहबुद्धी मध्ये अडकलेला जीव कनिष्ठ देवांमध्ये अडकतो अन मुख्य देवापासून दूर राहतो. समर्थ म्हणतात,

देहेबुद्धिचा निश्चयो ज्या टळेना | तया ज्ञान कल्पांतकाळी कळेना |
परब्रह्म हे मीपणे आकळेना | मनी शून्य अज्ञान हे मावळेना || १९१ ||

देहेबुद्धि आणि अहंकार हे ज्ञानमार्गातील प्रमुख अडथळे आहेत. मनाच्या श्लोकांमधून समर्थ वारंवार सांगतात की ,

सदा सर्वदा राम सन्निध आहे | मना सज्जना सत्य शोधून पाहे |
अखंडीत भेटी रघुराज योगु | मना सांडी रे मीपणाचा वियोगु || १८६ ||

भगवद्गीते मध्ये सर्वत्र भगवंत व्यापून आहे हे भगवान स्वत: सांगतात तेच सत्य याठिकाणी समर्थ सांगत आहेत. या भगवंताला जाणण्यासाठी देहेबुद्धिचा त्याग कर असे घडले नाही तर आत्मस्वरुपाची जाणीव तुला कधीच होणार नाही.

भ्रमे नाडळे वीत ते गुप्त जाले | जिवा जन्मदारिद्र ठाकूनि आले |
देहेबुद्धिचा निश्चयो ज्या टळेना | जुने ठेवणे मीपणे आकळेना ||१३८||

यासाठीच समर्थ मनाच्या श्लोकात वारंवार सांगतात की विवेके देहेबुद्धि सोडोनी द्यावी, देहेबुद्धिचा आठवू नाठवावा, देहेबुद्धि ते आत्मबुद्धी करावी, देहेबुद्धि हे ज्ञानबोधे तजावी, अशा अनेक श्लोकांमधून देहेबुद्धि सोडायला सांगून परमात्माप्राप्ती करून घेण्याविषयी मार्गदर्शन करतात.     
                
               मनाच्या श्लोकांचे प्रयोजन समर्थांनी स्पष्ट केले ते फलश्रुतीत म्हणतात, मनाची शते ऐकता दोष जाती | मतीमंद ते साधना योग्य होती ||  हे या श्लोकांचे प्रयोजन आहे. या श्लोकांच्या श्रवणाने मतीमंद देखील साधनेस पात्र होतील हा समर्थांचा विश्वास आहे. आणि हे मतीमंद कोण ? तर समर्थ म्हणतात की मतीमंद ते खेद मनी वियोगे| अशा या मतीमंद जीवांसाठी समर्थांनी या श्लोकातून मार्गदर्शन केले आहे. चंचल मनालाच सतत राघवाचा चिंतनात रमायला सांगून स्व:ताचे हित करून घेण्याविषयी विनंती केली आहे. सर्व सुखाचा सागर असणा-या भगवंताला आपले सर्वस्व मानलेस तरच हे मना तुला खरा शाश्वत आनंद प्राप्त होणार आहे हे समर्थ वारंवार मनावर बिंबवत आहेत. मन हे सिद्धीचे कारण आहे . मनाच्या प्रसन्नतेवर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत हे जाणून तसेच मनाचे सामर्थ्य ओळखूनच समर्थ मनाला विवेकाने आवर घालून त्याला रामरूपी कसे भरावे याचे मार्गदर्शन करतात. 

आत्माराम :              
               
              समर्थांचा आत्माराम एकुण १८३ ओव्यांचा आणि केवळ ५ समासांमध्ये बांधलेला हा ग्रंथ समर्थांच्या प्रस्थानत्रयी मधील महत्वाचा ग्रंथ आहे. "आत्माराम दासबोध । माझे स्वरूप स्वतःसिद्ध ॥" असे श्रीसमर्थांचेच शब्द आहेत. यावरूनच परमार्थाचा अचूक उपाय सांगणाऱ्या ग्रंथाचे महत्व लक्षात येते. वेदांताचे सार एकवटलेला, अध्यात्म विद्येचे गुह्य प्रकट करणारा असा हा ग्रंथ आहे. यामध्ये समर्थांनी परमेश्वर प्रतीचा आनंद व्यक्त केला आहे.
                
                या ग्रंथात समर्थांनी मायेचे यथार्थ वर्णन केले आहे. माणसाला आपल्या मूळ स्वरूपाचा शोध घ्यावयाचा असेल तर त्यासाठी मायेचा त्याग करावा लागेल. भगवंताचे कर्तुत्व विलक्षण आहे तसेच ही माया मोठी विचित्र आहे. या मायेमध्ये रमल्यामुळेच माणसाचे मन अस्थिर राहते. माणसाचे मन कायम कल्पनेमध्ये रमून जाते. यामुळे त्याचे मन कधीच एकाग्र होऊ शकत नाही. किंवा निर्विचार अवस्था त्याला कधीच प्राप्त होत नाही.
                
                 मन इंद्रियांच्या पातळीवर विषयसुखाचा विचार करत राहते. तेव्हा ती माया माणसाच्या बंधनास अथवा पुनर्जन्मास कारणीभूत ठरते. पण मनातील विचार भगवंतासंबंधीचे असतील तर हळूहळू हेच मन साधकाला निविर्चार करून ही माया साधकाला बंधनातून मुक्त करण्यास उपयोगी ठरू शकते. त्यासाठी साधकाने एकांतात राहून सतत साधना करणे गरजेचे आहे असे समर्थ सांगतात. अहंकार आणि वासना यामुळे माणूस दृश्य जगातील सगळ्यांना माझे माझे म्हणत राहतो. इतरांकडून अपेक्षा करीत राहतो आणि इतरांच्या अपेक्षापूर्ती करू शकत नाही . अशा या विचित्र चक्रात तो सापडतो आणि या अपेक्षापूर्तीच्या खेळात मनुष्य अधिकाधिक मायेत गुरफटत जातो. या चक्रातून सुटण्यासाठी समर्थ अहंकाराचा आणि वासनेचा त्याग करायला सांगतात.  देहबुद्धी ते आत्मबुद्धी करावी असे सांगून साधना उपासना याच्या माध्यमातून शाश्वत आनंद प्राप्त करून घेण्यास सांगतात.

ऐक ज्ञानाचे लक्षण | ज्ञान म्हणिजे आत्मज्ञान |
पाहावे आपणासी आपण | या नाव ज्ञान ||

हेच महत्वाचे सूत्र समर्थ आपल्या प्रस्थानत्रयी मधून सांगतात. चंचल मनाला सारासार विचार, नित्य अनित्य विवेकाच्या आधारे सावरून शाश्वत आनंदाची प्राप्ती करून घ्यावी हेच त्यांचे सांगणे आहे.
                
             समर्थ म्हणतात संसार हा मायेचाच खेळ आहे. या मायेचा निरास मायेनीच करायचा आहे. यासाठी नित्य उपासना यावर समर्थ भर देतात. या मायारूपी जगात वावरताना भक्ती हे साधन समर्थ आपल्याला सांगतात. दासबोधामध्ये समर्थांनी नवविधाभक्ती सांगितली आहे. आत्मारामामध्ये समर्थ म्हणतात,

हेचि जाण भक्तीचे बळ | जेणे तुटे संसारमूळ |
नि:संग आणि निर्मळ | आत्मा होईजे स्वये ||

सगुणाची उपासना करीत नि:संग आणि निर्मळ असे आत्मस्वरूप आपणच आहोत हा अनुभव घेणे हेच भक्तीचे फळ आहे. जेथे मी आणि तू उरतच नाही अशी अवस्था जी नेमक्या शब्दात मांडता येत नाही पण ज्याची अनुभूती घ्यावी अशी ही अवस्था. सर्वोच्च्य आनंद प्राप्त करून देणारी ही अवस्था ज्या आनंदाची प्राप्ती करून घेणे हेच मानवी जीवनाचे ध्येय आहे. हेच ध्येय वेदांमध्ये सांगितले गेले.
                
             आपल्या या प्रस्थानत्रयीमध्ये समर्थांनी वेदाचे जे गुह्य शास्त्रांचे जे सार ते अत्यंत सोप्या शब्दात आपल्या समोर मांडले आहे. त्याचे चिंतन मनन श्रवण करून व निदिध्यास घेऊन साधकांनी शाश्वत आनंद प्राप्त करून घ्यावा .

जय जय रघुवीर समर्थ

               
                  

Monday, January 28, 2013

श्री समर्थ रामदासस्वामी चरित्र


श्री समर्थ रामदासस्वामी
डॉ. माधवी महाजन
      
      संत ही महाराष्ट्राला मिळालेली देणगी आहे. या सर्व संतानी अमूल्य अशी कामगिरी केलेली आहे. त्यांनी काही निश्चित उद्दिष्ट आपले जीवनकार्य मानून समाजाची मशागत करण्याचे महत्वपूर्ण कार्य केलेले आहे. अस्थिर समाजात स्थैर्य आणण्याचे, तसेच भरकटलेल्या समाजाला योग्य मार्ग दर्शवण्याचे, त्यांना परमार्थाला लावून या सर्वामधून धर्माची शिकवण देण्याचे मौलिक कार्य या संतानी केले. या संत प्रभावळीत समर्थ रामदास आपल्या वैशिष्ट्यासह उठून दिसतात.
      
      समर्थ रामदासस्वामी यांचा जन्म स.१६०८/ श.१५३० चैत्र शुद्ध ९ या दिवशी झाला. सूर्याजीपंत आणि राणूबाई यांच्या या पुत्राचे मूळ नाव ‘नारायण’ असे होते. बालपणापासून त्यांची तीक्ष्णबुद्धी आणि त्यांचा विचारांची व्यापकता दिसून येते. ‘विश्वाची चिंता’ करणाऱ्या समर्थांनी वयाच्या बाराव्या वर्षी स्व:ताच्या प्रपंचाकडे पाठ फिरवली. सर्वस्वाचा त्याग करून टाकळी येथे त्यांनी बारा वर्षे वास्तव्य केले. बारा वर्षाचा या कालावधीत त्यांनी स्व:ताचा शारीरिक, मानसिक, आणि बौद्धिक असा सर्वागीण विकास करून घेतला. गायत्री मंत्राचे आणि त्रयोदशाक्षरी मंत्राचे नित्य पुरश्चरण चालू असताना ते सतत सावध होते. त्यांनी आपली चौकस बुद्धी जागृत ठेवून सभोवताली घडणा-या घटनांचे सूक्ष्म निरीक्षण चालू ठेवले होते. समाजावर पसरलेले भीतीचे साम्राज्य, प्रतीकाराशून्य बनलेला समाज यासर्वांची त्यांना जेव्हा जाणीव झाली तेव्हा त्यांनी अखंड भारतखंड पालथा घालण्याचा निर्णय घेतला. या भारत भ्रमणामध्ये त्यांनी समाजाचे जवळून अवलोकन केले. भयग्रस्त आणि पीडित जनतेच्या समस्यांचे तसेच देव, देश, आणि धर्म यांचे  वास्तवभान येण्यासाठी त्यांनी ही देशयात्रा केली.
      
      तीर्थाटन काळात देशात माजलेला अनाचार त्यांनी स्व:तच्या डोळ्यांनी पहिला. त्यांना देशाचे जे विदारक दर्शन घडले त्याचे वर्णन त्यांच्या ‘अस्मानी - सुलतानी’ तसेच ‘परचक्र निरुपण’ आणि त्यांच्या वाड्मयामधून इतरत्र आढळते. याशिवाय काही प्रवाशांनी लिहिलेल्या प्रवासवर्णनातून तेव्हाच्या देशास्थितीवर प्रकाश पडतो.

समर्थकालीन देशस्थिती :
      
     समर्थांच्या जीवनवृतामध्ये त्यांनी जे कार्य केले, जी समाजजागृती घडवून आणली, त्यासाठी त्यांनी कोणत्या परिस्थितीला तोंड दिले ती पार्श्वभूमी समजावून घेणे अत्यावश्यक आहे.
समर्थांच्या वेळचा काळ अत्यंत धामधुमीचा होता. त्याची पाळमुळ आपल्याला समर्थपूर्वकालीन परिस्थितीमध्ये आढळतात. सुरुवातीला आपला धर्म आणि समाज अत्यंत सुखरूप असा होता. आपापसांतील हेवेदावे आणि वैरभाव सोडले तर समाजात भय आणि परकीय हस्तक्षेप या दोन्हीमुळे समाज पोखरलेला नव्हता. इ.स. ७१२ चा सुमारास बगदाद्चा खलीफ वालीद आणि इराणचा सुभेदार यांच्या मदतीने महमद कासीमने सिंधप्रांतात पाउल टाकले आणि आपल्या अवनतीला खरी सुरवात झाली. त्याच्या क्रूर वर्तणुकीमधून त्याच्या स्वभावाचे दर्शन घडल्यावर जनता एकदम घाबरून गेली. त्यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे केवळ धर्माचाच प्रसार करण्यासाठी आलेला हा शत्रू हिंदूची प्रतीकाराशून्य प्रवृत्ती लक्षात आल्यानंतर मात्र शिरजोर बनला. त्यांच्यामधील दुबळेपणा, आपापसांतील वैर, हेवेदावे, स्वार्थीपणा, यासर्वामुळे शत्रूला आपली पथारी आपल्या देशात पसरणे अतिशय सोपे गेले. त्यांच्या अत्याचाराने देश पोखरून निघाला. समाज नि:सत्व बनला. हिंदूवर चालून आलेल्या शत्रूने लुटालूट, जाळपोळ, स्त्रियांची विटंबना, देवालायाम्चा विध्वंस, मूर्तीभंजन, धर्मांतर, बेईमानपणा अशा प्रकारे छळ करून आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले.
      
      हिंदूच्या भावना दुखावण्यासाठी मूर्तीची विटंबना केली जात असे. या देवतांच्या धातूच्या मूर्तीचा वापर माशिदिच्या बांधकामासाठी, त्यांच्या पाया-यांसाठी केला जात असे. अनेक देवळांचा, तीर्थक्षेत्रांचा विध्वंस यावनी सत्ताधिका-यांनी मुक्तपणे चालवला होता. समर्थ दासबोधात म्हणतात,

देव हारपला घरीं येक देव नेला चोरीं |
येक देव दुराचारीं फोडिला  बळें ||६.६.३४||
येक देव जापाणिला एक देव उदकीं टाकिला |
येक देव नेऊन घातला  |  पायातळीं  ||६.६.३५||

याशिवाय धर्माला आलेली ग्लानी समर्थांच्या पुढील शब्दातून व्यक्त होते,

देव  जाले  उदंड देवांचें मांडलें भंड |
भूतादेवतांचें थोतांड येकचि जालें ||११.२.२०||
      
      देवदेवतांविषयीचा हा गलबला होता तर चातुर्वर्ण्यव्यवस्था पार कोलमडून गेली होती. धर्मातील अनाचार, कोलमडलेली चातुर्वर्ण्यव्यवस्था याविषयीची व्यथा समर्थांनी शिवरायांना पाठविलेल्या पत्रांमध्ये व्यक्त केली आहे.  ते म्हणतात,

तीर्थक्षेत्रे मोडली | ब्राम्हण स्थाने भ्रष्ट झाली |
सकाळ पृथ्वी आंदोळली | धर्म गेला |
      
     तीर्थक्षेत्रांचे पावित्र्य नष्ट झाले होते. ब्राम्हण आणि क्षत्रिय हे तेव्हाच्या काळात उच्चवर्णीय मानले जात होते. परंतु ब्राम्हणांनी आपले ब्राम्ह्णत्व सोडले होते. तर क्षत्रियांना आपल्या धर्माचा विसर पडला होता. ब्राम्हण काय किंवा क्षत्रिय काय दोघांनाही परकियांकडे चाकरी करण्यात धन्यता वाटत होती. ज्यांचा आदर्श समोर ठेवून आपल्या धर्माचे पालन करावे असा वर्गच धर्मभ्रष्ट झाला होता. अशा भरकटलेल्या समाजाला मार्ग दाखविण्याचे, सावरण्याचे कार्य समर्थ रामदासस्वामींनी केले.

समर्थांचे कार्य :
       
      समर्थ रामदासस्वामीं यांच्या काळाचा सर्वांगीण विचार केला असता त्यांनी त्या परिस्थितीत जे समाजकार्य केले ते गौरवास्पद होते. त्यांनी त्या काळात धार्मिक, राजकीय, आणि सामाजिक क्रांतीच घडवून आणली होती. भारतभ्रमणाच्या काळात त्यांनी समाजाचे जवळून अवलोकन करून समाज मन जाणून घेतले. याकाळात समाज भयमुक्त होऊन संघटीत होणे आवश्यक आहे हे त्यांनी जाणले. समर्थांनी समाज संघटीत करताना समाजामध्ये ज्ञानसत्ता, राजसत्ता, धर्मसत्ता, आणि आत्मसत्ता या चार सत्ता दृढ केल्या. मध्यायुगापूर्वी राजसत्तेपेक्षा ऋषीसत्ता अधिक प्रबळ होती. राजा ऋषींची आज्ञा घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेत नसे. म्हणजेच तेव्हा राजसत्तेपेक्षा ज्ञानसत्तेला अधिक प्राधान्य होते. परंतु खिलजीच्या हल्ल्यामुळे ही सत्ता ढासळली गेली. ही ज्ञानसत्ता दृढ झाल्याशिवाय समाजाला नवा दृष्टीकोण देणार कोण ? ही समस्या समर्थांनी ओळखली. म्हणूनच त्यांनी ब्राम्हणांना अत्यंत प्रखर शब्दात आपल्या धर्माची जाणीव करून दिली.
      
      त्याकाळात ब्राम्हणांना आपल्या धर्माचा विसर पडला होता. ब्राम्हणवर्ग आपले कर्म विसरून धनसंचयाचा मागे लागला होता. स्वधर्माचे विस्मरण झालेल्या व समाजाचे शोषण करणाऱ्या ब्राम्हणांवर समर्थांनी कोरडे ओढले आहेत. ब्राम्हणांची मुख्य दीक्षा भिक्षा मागणे ही आहे याची जाणीव समर्थांनी त्यांना करून दिली आहे. ज्ञानसत्ता प्रबळ करण्यासाठी समर्थांनी आपल्या उपदेशामधून ब्राम्हणांचे मनोबल दृढ केले. तसेच राजसत्ता दृढ करण्यासाठी ‘मराठा तितुका मेळवावा | महाराष्ट्र धर्म वाढवावा | ’ असा उपदेश करून क्षत्रियांना मोगलाई विरुद्ध लढा देण्यास प्रवृत्त केले. स्वधर्माची स्थापना करणे हे त्यांचे प्रमुख ध्येय होते. पण त्यासाठी योग्य त्या राजाची गरज आहे हे त्यांना प्रकर्षाने जाणवले. त्यासाठी त्यांनी कृष्णाखोऱ्याची निवड केली. कृष्णाखोरे ही शहजीराजाची जहागिरी होती. तसेच या ठिकाणी त्यांचे पुत्र शिवाजीराजे स्वराज्य स्थापनेची स्वप्ने उराशी बाळगून त्या दृष्टीने आपली पावले टाकत होते. स्वराज्य स्थापण्याच्या दृष्टीने शहाजीराजांनी एकदा प्रयत्न केला होता पण त्यांचे हे बंड मोडून काढण्यात आले होते. शहजीराजाची स्वराज्य स्थापन करण्याची उर्मी आणि शिवाजीराजांचे स्वराज्याचे स्वप्न लक्षात घेऊन समर्थांनी आपल्या कार्यासाठी कृष्णाखो-याची निवड केली. त्यांनी आपल्या उपदेशातून समाज संघटीत करून एकीचे महत्व लोकांना पटवून दिले. तरुणांची मने शिवाजीराजांच्या स्वराज्य स्थापनेच्या कार्यास पोषक ठरतील अशापद्धतीने घडविण्यास सुरवात केली. अन्यायाविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा त्यांनी समाजाला दिली. परकीय आणि मोगल यांच्या विरोधात सर्वांनी एक होऊन त्यांचा अंत करणे हि प्रेरणा राजसत्ता दृढ करणारीच होती.
      ज्ञानसत्ता आणि राजसत्ता दृढ करताना त्यांनी धर्मसत्ता देखील प्रबळ केली. समर्थांच्या काळामध्ये धर्माला ग्लानी आलेली होती. हिंदूची देवळे पडली जात होती, मूर्तीची विटंबना केली जात होती, या सर्व अनाचाराला प्रतिबंध घालण्यास एकजण पुढे येत नव्हता. लोकांच्या धार्मिक भावना अत्यंत हीन पद्धतीने दुखावल्या जात असून देखील अत्यंत निर्विकारपणे जनता ते सहन करीत होती. समाजाची ही तटस्थवृत्ती, त्यांचे दुबळेपण आणि यवनांचा अनाचार हे सर्व समर्थांना उघड्या डोळ्यांनी पाहणे अशक्य होते. त्यांनी भारतभ्रमण करीत असताना तसेच नंतर देखील मंदिरांचा जीर्णोद्धार करून, ठिकठिकाणी मारुतीच्या मंदिराची स्थापना करून धार्मिक क्रांतीच घडवून आणली. श्रीरामाच्या मंदिराची उभारणी करून त्याचा दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात उत्सव चालू केला. अनेक वीर मारुती, प्रताप मारुतींची स्थापना करून समाजासमोर निर्भय आणि बलवान मारुतीचा आदर्श ठेवला. ह्या सर्वांमधून जो तत्कालीन धार्मिक अनाचार माजला होता त्याला आळा घालण्याचे काम समर्थांनी केले. त्या काळात अंधश्रद्धेचा जो सुकाळ झाला होता त्यावर प्रहर करणे आवश्यक होते. समाजाला शुद्ध परमार्थदृष्टी आणि खरा धर्म समाजासमोर मांडणे हे अत्यावश्यक होते. यासाठी समर्थांनी देवाचा उत्सव, मंदिरांचा जीर्णोद्धार अशा स्वरुपाची ‘चाळणा’ करून समाजाला नवी दृष्टी प्राप्त करून देऊन स्वत्व जागृत ठेवून जगण्याचा नवा मार्ग दाखविला .

समर्थांच्या शिष्याचे योगदान :
      
      समर्थांनी केवळ मंदिरांची स्थापना आणि देवांचा उत्सव एवढेच केले नाही तर संपूर्ण भारतभर त्यांनी आपले मठ स्थापना करून आणि त्याठिकाणी योग्य त्या शिष्याची महंत म्हणून नेमणूक करून सर्वत्र समर्थ संप्रदायाचे जाळे पसरवले. समर्थांच्या या कार्यात त्यांच्या शिष्याचे योगदान तितकेच महत्वाचे ठरते. पूर्वी समाजाशी संपर्क साधण्याच्या दृष्टीने रेडीओ, दूरदर्शन ,टेलीफोन अशी साधने उपलब्ध नव्हती. अशा परिस्थितीत समर्थांना आपला उपदेश घराघरामध्ये पसरवायचा होता. यासाठी त्यांनी अनेक महंत आणि शिष्य तयार केले. समर्थांचे हे शिष्य समर्थांचा उपदेश समाजापार्यात पोहोचवीत असत. समर्थांनी ब्राम्हणांना जसे भिक्षेचे महत्व सांगितले तसेच त्यांनी आपल्या शिष्यांना देखील भिक्षेची दीक्षा दिली. कारण भिक्षा हे समाजाशी जवळीक साधणारे, लोकाभिमुखतेचे अत्यंत प्रभावी साधन आहे हे त्यांनी जाणले. भिक्षेच्या निमित्ताने लोकस्थितीचे जवळून अवलोकन करणे हा महत्वाचा उद्देश होता. समर्थांनी याविषयीचे स्वरूप स्पष्ट करताना म्हटले आहे की,

कुग्रामे अथवा नगरे | पहावी घरांची घरे |
भिक्षामिसे लहानथोर | परीक्षून सोडावी |

यावरून समर्थ संप्रदायात भिक्षेला दिलेले महत्व आणि त्याचे व्यापक स्वरूप लक्षात येते.
      समर्थांनी एका विशिष्ट वर्गातीलच शिष्य करून घेतले नाहीत. त्यांचे काही शिष्य राजकीय क्षेत्रातील देखील होते. या सर्व शिष्याचा उपयोग समर्थांना देशाच्या राजकारणामध्ये झाला. अर्थातच शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य स्थापनेच्या कार्यातही त्यांचा उपयोग झाला. समर्थांनी जे जे शिष्य जमवले होते ते सर्व

वेष असावा बावळा | परी अंतरी असाव्या नाना कळा |

असे होते. त्यामुळे त्यांच्यावर पटकन कोणी संशय घेत नसे. याचाच फायदा करून घेऊन कुठे काय चालले आहे, काय खबर आहे हे या शिष्यांमार्फत समर्थांना कळत असे. मठस्थापना, शिष्य, महंत, आणि आपला संप्रदाय यांचे जाळे समर्थांनी देशभर पसरवले होते. त्यातून त्यांच्या दूरदृष्टीचा प्रत्यय येतो.

शिव – समर्थ संबंध :
      
      समर्थांनी देवकरणातून समाजकारण आणि समाजकारणातून राजकारण साधले. त्यांचे मुख्य कार्य स्वधर्म स्थापनेचे होते. त्यांच्या या कार्याच्या पूर्तीसाठी त्यंना स्वराज्य स्थापनेच्या ध्येयाने प्रेरित झालेल्या शिवाजी महाराजांसारख्या शिष्याची जोड मिळाली. शिव – समर्थ या दोन्हीही विभूती स्वतंत्र आणि स्वयंभू होत्या. धर्मस्थापना आणि स्वराज्यस्थापना यासाठी दोघांना परस्परांच्या सहकार्याची गरज होती. तेव्हाचा काळच असा होता की या दोन्हींचा समन्वय ही काळाची गरज आहे हे दोघांनी जाणले होते. शिवाजी राजे उत्तम संघटक होते. आपल्या वर्तनातून लोकांची मने त्यांनी जिंकली तसेच अन्याय करणा-या विरुद्ध कडक शिक्षांचा अवलंब करून लोकांचा मनात विश्वास उत्पन्न केला. तर समर्थांनी आपल्या उपदेशातून लोकांची मने स्वराज्य आणि स्वधर्म या ध्येयाने प्रेरित करून समाजामध्ये स्वत्व निर्माण करून समाजजागृती घडवण्यास प्रारंभ केला. केवळ समाजोद्धार करणे हीच तळमळ उभयतांना लागली होती. काळाची गरज ओळखून दोघांनी कार्य केले ही गोष्ट अधिक महत्वाची होती. आपले कार्य पार पडताना योग्य प्रकारे कार्याची आखणी करून, उत्तम संघटन करून तसेच सतत सावध राहून समाजहित नजरे समोर ठेवून दोघांनी आपापली कार्य पार पडली. प्राप्त परिस्थितीला डगमगून न जाता दोघांनी मिळून अत्यंत सावधपणे, थोडयाच समूहाच्या आधारे औरंगजेबाला हादरवून सोडणारी जोरदार धडक दिली.

समर्थाचे वेगळेपण :
      
      समर्थ रामदासस्वामीं त्यांच्या समोर मागील संतांचा आदर्श होता. परंतु त्यावेळच्या सामाजिक परिस्थितीनुसार त्यांनी केवळ दैववादाचा पुरस्कार न करता प्रयत्नवादाचा पुरस्कार केला. ‘यत्न तो देव जाणावा’, ‘केल्याने होत आहे रे’, असे विचारधन लोकांना देऊन त्यांना प्रयत्नवादी बनवले. तसेच त्यांनी ‘अचूक’ प्रयत्नांवर अधिक भर दिला. ‘आधी केले मग सांगितले’ असा त्यांचा बाणा होता. तसेच या वचनाप्रमाणे त्यांचे वर्तन होते. ‘क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे’ असे सांगून कृतीला अधिक महत्व दिले. ज्या काळामध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य उरले नव्हते त्या काळामध्ये त्यांनी ‘ सामर्थ्य आहे चळवळीचे | जो जो करील तयांचे’ असे सांगून सतत ‘चाळणा’ करण्यास प्रवृत्त केले. ‘ मराठा तितुका मेळवावा | महाराष्ट्र धर्म वाढवावा ’ असा मोलाचा उपदेश करून मराठ्यांमध्ये लढण्याचे स्फुरण निर्माण केले. समर्थांनी राजकारण करत असताना हातात तलवार घेतली नसली तरी त्यांनी केलेला उपदेशच अतिशय प्रखर होता. त्यांच्या शब्दाला विलक्षण अशी धार होती. आपल्या तेजस्वी आणि प्रखर वाणीप्रमाणेच त्यांनी आपले शिष्य तयार केले. ‘धटासी व्हावे धट | उद्धटासी उद्धट |’ अशा सारख्या वचनामधून जशास तसे वागण्याची शिकवण त्यांनी समाजाला दिली. अन्याया विरुद्ध प्रतिकार करताना सत्ताधीकार्याची भीती वाटू नये ‘ समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे | असा सर्व भूमंडळी कोण आहे |’ असा रोकडा सवाल टाकून धीर देण्याचेही काम केले. एकीकडे सतत चळवळ करण्यास प्रवृत्त करणारा आणि भयग्रस्त समाजाला ‘धिर्धरा धिर्धरा तकवा | हडबडू गडबडू नका |’ असा उपदेश करून धीर देणारा हा समर्थ पुरुष लोकांना निश्चितच वेगळा वाटला. म्हणूनच त्यांचा प्रखर आणि निर्भय उपदेश समाजावर खोलवर परिणाम करू शकला. त्यांच्या उपदेशाने मृतवत झालेल्या समाजामध्ये चेतना निर्माण झाली. त्यावेळची परिस्थिती अशी होती की स्वराज्य स्वधर्म यासाठी जरी काही करावेसे वाटले तरीही मनानी कमकुवत झालेली तसेच मनावर सतत भीतीचे साम्राज्य असलेली जनता काहीही करू शकत नव्हती. त्यांच्या मनातील सुप्त इच्छेला समर्थांनी योग्य मार्ग दाखविण्याचे मोलाचे कार्य केले.
      
      समर्थांचा विशेष म्हणजे स्वत: ब्रह्मचारी राहून त्यांनी सामान्यजनांना ‘आधी प्रपंच करावा नेटका|’ असा उपदेश केला. त्यांनी स्वत: प्रपंच थाटला नसला तरी त्यांच्या प्रपंचाचे स्वरूप फार व्यापक होते. त्यांनी राष्ट्राचा प्रपंच मांडला होता. हा प्रपंच त्यांनी सावधपणे आणि नेटकेपणाने केला. परंतु सामान्य माणसाला प्रपंचाचा त्याग करून परमार्थ साधता येणार नाही हे ते जाणून होते. त्यामुळे प्रपंच नेटका करून मगच परमार्थ करण्याचा उपदेश त्यांनी सामान्यजनांना केला.  असे असले तरी प्रपंच नासका कसा आहे हे देखील त्यांनी दाखवून दिले. प्रपंचामध्ये गुंतून मनुष्य प्राणी कसा दुखी होतो हे सांगून प्रपंच करताना कसा अलिप्तपणे करावा याविषयी समर्थांनी मार्गदर्शन केले आहे. प्रपंचामध्ये आळस करू नका तो नेटका करा असे सांगताना प्रपंचाच्या आहारी जाऊ नका असे सांगून समर्थ प्रापंचिकांना सावध करतात.

समर्थ संप्रदायातील स्त्रियांचे स्थान :
      
      समर्थ संप्रदायातील स्त्रियांचे स्थान हे त्यांचे एक वेगळे वैशिष्ठ्य दिसून येते. ज्ञानेश्वर – मुक्ताई, नामदेव – जनाबाई, तुकाराम – बहिणाबाई या स्त्रीशिष्यांचा उल्लेख आढळतो. समर्थ संप्रदायामध्ये देखील अनेक शिष्या होत्या. आक्काबाई, वेणाबाई, द्वारकाबाई, गंगाबाई, अन्नपूर्णाबाई अशा वीस स्त्री शिष्यांचा उल्लेख ‘समर्थ प्रताप’ मध्ये आढळतो. या स्त्रीशिष्यांनी ग्रंथरचना केलेल्या दिसून येतात. तसेच समर्थ त्यांचावर जबाबदारीची कामे टाकत असत. आक्काबाई, वेणास्वामी यांना तर मठाधिपती केल्याचा उल्लेख आढळतो. त्यांना गुरुत्वाचा अधिकार प्राप्त करून दिला तसेच सर्वांना कीर्तनाचा अधिकार नसला तरीही वेणास्वामींनी कीर्तन केल्याचा उल्लेख आढळतो. त्याकाळचा विचार करता स्त्रियांना त्यांनी आपल्या संप्रदायात दिलेले स्थान, त्यांना प्राप्त करून दिलेले अधिकार हे धाडसाचेच पाऊल ठरते. त्यातून देखील त्यांचे वेगळेपण सिद्ध होते.

समर्थांचे वाड्मय :
      
       समर्थांच्या या संघटनात्मक कार्याइतकेच त्यांचे वाड्मयीन कर्तुत्व देखील तेव्हढेच मोलाचे आहे. त्यांनी धर्मकारण, राजकारण, आणि समाजकारण करताना विपुल प्रमाणात वाड्मयनिर्मिती केली. त्यांच्या वाड्मयामधून त्यांची सूक्ष्म निरीक्षण आणि प्रत्येक गोष्टीचा खोलवर विचार करण्याची प्रवृत्ती याचे दर्शन घडते. जीवनाच्या सर्वांगाला स्पर्श करणारी अशी त्यांची शिकवण होती.
      
       समर्थ संप्रदायामध्ये ‘ग्रंथराज दासबोधाचे’ महत्व अपरंपार आहे. वीस दशक दोनशे समास आणि ७७५१ ओव्या अशी दासबोधाची रचना आहे. या ग्रंथामध्ये समर्थांनी अनेक विषय हाताळले आहेत. प्रपंच, परमार्थ, व्यवहारज्ञान, तसेच ब्रह्म म्हणजे काय ? मायेचे स्वरूप कसे आहे, विवेकाचे आपल्या जीवनात असणारे महत्व या आणि अशा अनेक विषयांचे महत्व त्यांनी या ग्रंथात विषद केले आहे. व्यवहारज्ञान, प्रपंचज्ञान याच बरोबर ब्रह्माचे गूढ देखील अत्यंत सहजपणे त्यांनी उकलून दाखवले आहे. देहबुद्धीपेक्षा परमेश्वर हेच सर्वस्व आहे हे जीवनाचे तत्त्वज्ञान त्यांनी सागितले आहे.   
      
       श्रीमत दासबोधाप्रमाणेच समर्थांचे ‘मनाचे श्लोक’ हे छोटेखानी पण अत्यंत प्रभावी विचार प्रकट करणारे पुस्तक समर्थांच्या विचारांची व्यापकता स्पष्ट करते. माणसाचे मन हे अतिशय चंचल आहे. या चंचल मनालाच समर्थांनी सज्जन उपाधी देऊन श्रेष्ठ स्थान दिले आणि कोणा व्यक्तीला उपदेश न करता मनालाच सदाचाराचा उपदेश केला आहे. चंचल मनाला आवर घालून योग्य त्या विचारांनी आचरण करावे, पण ते करीत असताना सतत भगवंताचे स्मरण ठेवावे, अशी शिकवण त्यांनी समाजाला दिली. मनाला वळण लावणारे हे मनाचे श्लोक लहानांपासून थोरांपर्यंत सर्वांनाच मार्गदर्शक आहेत.
      
       समर्थांची ‘करुणाष्टके’ त्यांची रामचंद्राच्या भेटीची तळमळ व्यक्त करणारी आहेत. आपल्या परम आराध्य दैवतासमोर ही करुणपर कविता म्हणताना जे अष्टसात्विक भाव निर्माण होतात, त्यामुळे या काव्याला करुणाष्टके हे नाव पडले. या अष्टकामधून त्यांचे मन उदास झालेले दिसत असले तरीही ‘दाता एक रघुनंदन’ असा त्यांना आत्मविश्वास वाटतो. अत्यंत कारुण्यपूर्ण अशी काव्य रचना समर्थांचे भावसौंदर्य प्रकट करते. समर्थांची ‘भीमरूपी स्तोत्रे’ ही अत्यंत स्फूर्तीदायी आणि मार्गदर्शनपर अशीच आहेत. समर्थांनी मारुतीरायांचे वर्णन करणारी तसेच त्याचा पराक्रम वर्णन करणारी, स्तुती करणारी अशी तेरा मारुती स्तोत्रे लिहिली. या स्तोत्रांमधून स्फूर्ती मिळतेच तसेच निर्भय आणि पराक्रमी मारुतीरायांचा आदर्श डोळ्यांसमोर उभा राहतो.
        
       याशिवाय त्यांचे आनंदवनभुवनी काव्य, लघुकाव्य, पंचसमासी रामायण, अनेक आरत्या असे विविध अंगांनी लिहिलेले वाड्मय उपलब्ध आहे. या सर्व वाड्मयामधून समर्थांनी आत्मसत्ता दृढ केली. त्यांच्यातील योगी, ज्ञानीभक्त यांना वेदाच्या संस्कृतीचा विसर पडलेला नाही. त्यांच्यातील ज्ञानभक्त जागरूक असल्यामुळेच दासबोध या ग्रंथामध्ये भक्तीरसाला अधिक प्राधान्य आहे. समर्थांनी आत्मसत्ता दृढ केली यामध्ये त्यांनी अध्यात्म, भक्ती, मोक्ष याला प्राधान्य दिले. ‘देहे दुख: ते सुख मानीत जावे’ असे सांगून देहाला गौण स्थान देऊन त्यांनी आत्मारामाला महत्व दिले आहे.

समारोप :
      
      समर्थांचे एकूण ७४ वर्षाचे जीवनवृत्त पाहता त्यांचे जीवन म्हणजे एक क्रांतीच होती. त्यांनी आपले सारे आयुष्य स्वत:च्या वैयक्तिक सुखाकरिता व्यतीत न करता लोकोद्धार आणि आत्मोद्धार यासाठी समर्पित केले. त्यांनी आपल्या वाड्मयातून, विचारातून समाजाला योग्य तोच बोध केला. त्यांच्या वाड्मयात त्यांनी कर्मवादाला म्हणजेच कृतीला अधिक महत्व दिले. म्हणून त्यांना सकारात्मक विचारवंत म्हणावेसे वाटते. समर्थांनी समाजकारण, राजकारण आणि धर्मकारण असे त्रिविध कार्य केले. त्यासाठी त्यांनी आधीच्या संतांच्या विचारांना नवीन विचारांची जोड देऊन भागवत संप्रदायाच्या कळसावर आपल्या स्वतंत्र कर्तुत्वाचा ध्वज फडकवला. समाजातील चार सत्ता दृढ करून अचेतन समाजात चेतना निर्माण करण्याचे युगप्रवर्तक कार्य केले. जीवनाचा सर्वांगीण विकास करणारे समर्थांचे विचार तीनशे वर्षापूर्वी जसे उपयोगी होते, तसेच आजही तितकेच मोलाचे ठरतात. ‘सामर्थ्य आहे चळवळीचे’ तसेच ‘यत्न तो देव जाणावा’ या समर्थांच्या उक्ती आजही मार्गदर्शक ठरतात. प्रयत्नवादाला देव मानणारे समर्थ आणि आळस झटकून सतत कार्यरत राहा सांगणा-या समर्थांची आजचा समाजाला देखील तेव्हढीच गरज आहे.
      
      लौकिक अर्थाने समर्थ जरी आपल्यात नसले तरीही समर्थ आत्माराम आणि दासबोध या दोन ग्रंथांच्या रूपाने आपल्यातच आहेत, याची ग्वाही खुद्द समर्थच देतात,

माझी काय आणि वाणी | गेली म्हणाल अंत:कारणी |
परी मी आहे जगज्जीवनी | निरंतर ||
      
      समर्थ आपल्यातच राहून आपल्याला मार्गदर्शन करीत आहेत त्यासाठी सावधपणे, उघड्या डोळ्यांनी त्याचा शोध घेतला पाहिजे, तरच त्याचा प्रत्यय येणार आहे.

धर्मस्थापनेचे नर | थे ईश्वराचे अवतार |
झाले आहेत पुढे होणार | देणे ईश्वराचे ||

|| जय जय रघुवीर समर्थ ||